Privacy Policy

Privacy Policy

AVS-Europe hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. AVS-Europe houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Doelen van de verwerking van persoonsgegevens

Als u onze website bezoekt, informatie aanvraagt via onze website, telefonisch contact met ons opneemt en/of een dienst van ons afneemt of opdracht van ons aanvaardt, dan registreren wij persoonsgegevens van u.

AVS-Europe verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens voor diverse doeleinden. AVS-Europe zal per doeleinde alleen de daarvoor noodzakelijke gegevens verwerken.

De volgende doelen zijn van toepassing binnen AVS-Europe:

 • om contact met u te kunnen opnemen;
 • om u informatie te sturen;
 • ten behoeve van de overeengekomen dienstverlening met partijen in Frankrijk en Roemenië een overeenkomst te sluiten en om die uit te voeren;
 • voor het verlenen van diensten die samenhangen met beheer, aan/verkoop en exploitatie van vastgoed;
 • te voldoen aan wet- en regelgeving;
 • deze, voor zover toegestaan, te delen met zakelijke partners, zoals adviseurs, accountants, banken, taxateurs en notarissen;

Rechtsgronden van de verwerking van persoonsgegevens

AVS-Europe hanteert de volgende rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens:

 1. AVS-Europe dient te beoordelen of en onder welke voorwaarden een overeenkomst kan worden gesloten. Voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst is AVS-Europe verplicht om bepaalde gegevens te verwerken teneinde te beoordelen of en onder welke voorwaarden een overeenkomst kan worden gesloten;
 2. AVS-Europe verwerkt uw persoonsgegevens bij de uitvoering van de overeenkomst;
 3. AVS-Europe dient de wet na te leven;

AVS-Europe is op basis van diverse wettelijke bepalingen verplicht om een aantal gegevens over u te verwerken o.a. in het kader van:

 • anti-witwaswetgeving (meldingsplicht Wwft);
 • boekhoudkundige verwerking;
 • de verplichting om rechtmatige vragen van de toezichthouders, waaronder De Nederlandsche Bank (www.dnb.nl), Autoriteit Financiële Markten, Autoriteit Persoonsgegevens, te beantwoorden;
 • fiscale verplichtingen;
 • verplichtingen in het kader van gerechtelijke bevelen of andere dwingende wet- of

Het gebruik van bijzondere persoonsgegevens door AVS-Europe:

Gegevens ter identificatie

AVS-Europe is in sommige gevallen verplicht om uw identiteit vast te stellen. Dit geldt bijvoorbeeld als u gebruik wilt maken van specifieke rechten, zoals het recht op inzage in uw gegevens. Verder geldt dit bij het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten. In dat kader kan AVS-Europe u vragen om een kopie van een geldig identiteitsbewijs te verstrekken. Op deze kopie dient u uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) onzichtbaar te maken. We raden u aan om op de kopie aan te geven, waarvoor die bestemd is.

Op welke wijze beschermt AVS-Europe uw persoonlijke informatie?

AVS-Europe heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

AVS-Europe heeft een informatiebeveiligingsbeleid vastgesteld en met inachtneming daarvan fysieke en elektronische maatregelen getroffen.

Correctheid van de opgegeven persoonsgegevens

Door het meedelen van uw persoonsgegevens garandeert u dat deze juist en volledig zijn. AVS-Europe kan bij het meedelen van valse identiteiten, onvolledige of onjuiste gegevens gepaste maatregelen tegen u nemen, waaronder het tijdelijk of definitief iedere toegang tot de websites of delen ervan ontzeggen.

Bewaren van persoonsgegevens

AVS-Europe bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving vereist.

Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens, het recht om correctie, beperking of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen en daarnaast kunt u vragen om overdracht van uw gegevens. Ten slotte kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens.

Indien de verwerking van uw gegevens berust op toestemming, dan kunt u deze te allen tijde intrekken.

Contactgegevens AVS-Europe en overige informatie

U kunt uw schriftelijke verzoeken dan wel vragen m.b.t. privacy gerelateerde zaken sturen aan:

AVS-Europe T.a.v. Functionaris Gegevensbescherming, 51 Rue de la Borde aux Prêtres, 45470 Rebrechien, e-mail: info@avs-europe.nl

Wijzigingen

Wij hebben het recht om dit privacy statement te allen tijde te wijzigen. Op deze pagina vindt u altijd de meest recente informatie.